Směrnice ochrana osobních údajů – GDPR společnosti GAUTE, a.s., se sídlem Lidická 2006/26, 602 00 Brno, IČ: 25543709

1. Úvod

Toto směrnice je věnována tématu ochrany osobních údajů v návaznosti na platnost obecného nařízení o ochraně osobních
údajů fyzických osob neboli GDPR (General Data Protection Regulation).

Obecné obchodní zásady společnosti Gaute, a.s. (dále jen společnost), vyjadřují náš závazek usilovat o ochranu osobních údajů
našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Tato pravidla uvádějí, jak bude tento závazek implementován a postavení
společnosti v roli správce osobních údajů.

Společnost je stále vázaná na místní legislativu. V oblasti ochrany osobních údajů zůstává hlavním českým regulátorem Úřad pro
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), získá také pravomoci odrážející závažnost celé reformy a zároveň bude částečně podřízen
Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB). Nastane-li pak jakákoli pochybnost o rozhodnutí českého regulátora,
vždy zde bude existovat možnost obrátit se na EDPB s odvoláním.

Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování v elektronické podobě v systematickém přístupu a k papírovým
archivům.

Společnost může tato pravidla doplnit prostřednictvím dílčích zásad a upozornění, která jsou v souladu s nařízením a pravidly o
ochraně osobních údajů.

2. Zásady a pravidla ochrany osobních údajů

Ochranu Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost.
Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu se zákonnými ustanoveními a s našimi pravidly chování, která se vztahují na
celou společnost Gaute, a.s.

Klademe důraz na spolupráci se společnostmi, které dodržují pravidla a zákonná ustanovení a svou činnost provádí v souladu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů. Více o zpracovatelích a příjemcích níže.

Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a interními pravidly společnosti. Společnost organizuje a poskytuje zaměstnancům školení
o pravidlech a dalších závazcích týkající se bezpečnosti a ochrany dat a stejně tak dochází k interním auditům pro kontrolu
dodržování těchto pravidel a zásad při práci s osobními údaji. Přístupy k osobním údajům jsou řízené a založené na právech
jednotlivých zaměstnanců tak, jak je nezbytně nutné pro práci na jednotlivých odděleních.

Osobní údaje získané během návštěv na našich webových stránkách zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními
platnými v České republice. Pro optimalizaci těchto webových stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a
poskytování užitečných informací o produktech a službách automaticky shromažďujeme a ukládáme. Tyto informace jsou
typicky informace o vaší IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení
(ISP) a o datu a délce vaší návštěvy. Tyto informace používáme k efektivnímu spravování webových stránek, k získávání informací
o chování uživatelů na webových stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako
celku. Takto nashromážděné informace je možné využít pro marketingové a propagační účely i pro komunikaci (např. pro
snadnější orientaci uživatelů na stránkách, poskytování atraktivních speciálních nabídek a služeb.

Webové stránky společnosti mohou zahrnovat odkazy na jiné webové stránky, na které se tato pravidla využívání osobních údajů
a cookies nevztahují.

A. Služby cookies a jejich využívání

Webové stránky organizace, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb
využívat tzv. „cookies“.

„Cookie“ je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, které prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme
do souboru cookie prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače. To nám například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě, že dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je
umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva
internetových stránek společnosti Gaute, a.s. byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální
potřeby.

Na www stránkách využívá společnost dva druhy cookies:

Session cookies – jedná se o dočasné cookies, které se ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s
prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkci některých aplikací či funkčnost těchto stránek povinné.
Permanentní cookies – permanentní cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách (např.
rychlejší a jednodušší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období, které závisí na tom, jaké
zvolíte nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě
stránek. Permanentní cookies jsou známé také jako tracking cookies.

Další osobní údaje se shromažďují pouze, pokud dáte k takovémuto zpracování výslovný souhlas.

3. Kategorie a rozsah zpracovávaných dat

S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat na údaje, které jsou přiměřené a relevantní pro
příslušný obchodní účel. Jsou to osobní údaje pro identifikaci a komunikaci s Vámi a zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou
potřebné pro naší obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

A. Kategorie osobních údajů

V rámci našich činností shromažďujeme osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné
identifikace osoby. Jsou to například:

O uchazečích o zaměstnání a zaměstnancích shromažďujeme osobní údaje v souladu s místními platnými zákony. Jsou to
například:

B. Zvláštní kategorie osobních údajů

Společnost Gaute, a.s. zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé osobní údaje“) v rozsahu nezbytném pro výkon své
činnosti na základě zákonem daných povinností.

Citlivým osobním údajem je myšleno rodné číslo a údaje vypovídající o:

dále je citlivým údajem myšlena:

V případě uzavření a trvání pracovního poměru či jiné dohody o pracovní činnosti dochází ke sběru citlivých údajů, jako:

C. Doba zpracování

S vašimi osobními údaji pracujeme:

Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány nebo zničeny,
anonymizovány nebo převedeny do archivu.

V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. profilování za účelem nabídky vhodných produktů a služeb) jsou údaje
zpracovány po dobu platnosti účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

D. Zdroj dat

Data, která zpracováváme, získáme převážně od subjektu osobních údajů. Můžeme se však o Vás dozvědět i z jiných zdrojů,
abychom se ujistili, že to, co o Vás víme, je pravdivé a úplné.

Zpracováváme osobní údaje, které nám jsou sděleny při uzavření smlouvy a v průběhu jejího trvání přímo Vámi nebo, s Vaším
souhlasem, prostřednictvím našeho zaměstnance. V případě navázání nového obchodního vztahu zpracováváme Vaše osobní
údaje sdělené při sepsání smlouvy Vámi.

Osobní data fyzických osob našich obchodních partnerů a dodavatelů jsou v průběhu našeho obchodního vztahu aktualizována
přímo subjektem osobních údajů nebo jsou sdělena zaměstnavatelem fyzické osoby.

Pokud jste naším zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání, zdrojem dat mohou být reference od bývalých
zaměstnavatelů či reference z internetových zdrojů, například sociálních sítí jako LinkedIn nebo jiné pracovní portály.

Vaše osobní údaje a stejně tak citlivá osobní data můžeme získat za účelem plnění závazku ze smlouvy.

Dále zpracováváme osobní údaje legálně získané z veřejných rejstříků nebo při součinnosti s vládními orgány a institucemi (ve
smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Ke zpracování osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby, které jste poskytl souhlas nebo přímo
plnou moc k tomuto účelu. Informace můžeme doplnit i o Vámi zveřejněná data z veřejně dostupných zdrojů.

4. Účely zpracování osobních údajů

Společnost Gaute, a.s. zpracovává osobní a citlivé údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění příslušného obchodního účelu.
Citlivé údaje mohou být zpracovány za jedné nebo více následujících okolností:

A. Legitimní účely zpracování

Jednáte-li se společností Gaute, a.s. jako zákazník, obchodní partner či dodavatel, požádáme Vás o poskytnutí osobních údajů
pro následující účely:

Jste-li uchazeč o zaměstnání nebo bývalý či stálý zaměstnanec, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů pro následující
účely:

B. Souhlas

Pokud nejde o žádnou z variant dle odst. 4.1. nebo bude souhlas vyžadován jiným zákonným požadavkem, bude souhlas získán
od vlastníka osobních údajů před jejich zpracováním. Při udělení souhlasu Vám sdělíme následující informace:

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro tyto účely:

Je-li zpracování přiměřeně nezbytné k vyřízení požadavku, je souhlas subjektu údajů předpokládán (například návštěva webové
stránky, využití aplikací společnosti Gaute, a.s., osobní návštěva nebo účast na společenské akci).

Souhlas by měl být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným svolením subjektu údajů ke zpracování osobních
údajů, které se jej týkají, a to v podobě písemného prohlášení, učiněného i elektronicky, nebo ústního prohlášení.

Subjekt údajů má právo odmítnout nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

5. Práva vlastníků údajů

S platností obecného nařízení o ochraně osobních údajů vzniká vlastníkům (subjektům) osobních údajů právo na:

Role, ve kterých můžeme evidovat Vaše osobní údaje a určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby, jsou:

Pokud jste jiná fyzická osoba, jejíž údaje byly získány při naší činnosti, nejsou tyto údaje dále zpracovávány a nejsme schopni
podle těchto osobních údajů určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby. Tyto údaje slouží pouze pro informativní účely naší
společnosti a nejsou dále předávány jiným zpracovatelům či třetím stranám.

Dále Vás chceme upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může dojít k určitému omezení
naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

A. Uplatnění práv klienta

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na naší adrese Lidická 2006/26, Brno-střed nebo nás neváhejte
kontaktovat na telefonním čísle +420 541 213 390 či na elektronické adrese [email protected]

Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby, a to písemnou i elektronickou formou. V opačném případě Vás
požádáme o dodání dodatečných podkladů pro správnou identifikaci Vaší osoby. V případě sjednání autorizačního telefonu lze
žádost akceptovat a zpracovat i touto formou.

Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii
dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a
strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos
osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána
automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je správce pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti
vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám,
přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly
Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování
osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně
profilování.

I. Děti-uplatnění práv nezletilých a zastoupení

V případě poskytování informačních služeb nezletilému je souhlas dítěte pro zpracování jeho osobních údajů považován za
zákonný, dosáhlo-li dítě nejméně věku 13 let. Souhlas dítěte mladšího 13 let je nutno vyjádřit nebo schválit zákonným
zástupcem (osoba s rodičovskou zodpovědností k dítěti).

Výše uvedené se nevztahuje na obecné smluvní právo členských států, například pravidla týkající se platnosti, uzavírání nebo
účinků smlouvy vzhledem k dítěti.

B. Uplatnění práv dodavatele

Pro uplatnění Vašich práv přijímáme žádosti na naší adrese Lidická 2006/26, 602 00 Brno nebo nás neváhejte kontaktovat na
telefonním čísle +420 541 213 390 či na elektronické adrese [email protected] .

Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby.

V případě, že je náš smluvní vztah založen na dohodě s Vaším zaměstnavatelem, vystupujeme v tomto vztahu v roli zpracovatele
Vašich osobních údajů. Pro uplatnění Vašich práv je nutno se obrátit na Vašeho zaměstnavatele jako správce osobních údajů,
který nám poskytne případné bližší informace o zpracování osobních údajů.

Pokud jste samostatně výdělečná osoba, se kterou spolupracujeme na základně smluvního vztahu, jsme v tomto případě správci
Vašich osobních údajů a lze u nás uplatnit svá práva.

Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii
dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Jako náš dodavatel služeb, máte právo na informace a přístup k údajům, které Vám budou poskytnuty v okamžik sepsání
smlouvy při sběru osobních údajů. Stejně tak Vám budou poskytnuty informace po opravě, výmazu nebo omezení zpracování
osobních údajů. Ve všech a jiných případech Vám poskytneme informace nejpozději do jednoho měsíce od nastalé skutečnosti.

Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a
strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos
osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána
automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je správce pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti
vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám,
přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly
Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování
osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

Na právo vznést námitku (kromě posledního účelu zpracování) Vás výslovně upozorníme nejpozději v okamžiku první
komunikace, a to zřetelně a odděleně od ostatních informací.

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně
profilování.

C. Uplatnění práv zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání

Pro uplatnění práv bývalých a stálých zaměstnanců stejně tak uchazečů o zaměstnání je kompetentní Představenstvo
společnosti GAUTE, a.s.. Své žádosti můžete zasílat na adresu Lidická 2006/26, Brno-střed nebo nás neváhejte kontaktovat na
telefonním čísle +420 541 213 390 či na elektronické adrese [email protected] .

V případě, že se stanete naším zaměstnancem, dochází ke sběru dat třetích osob. Třetí osobou jsou myšleni rodinní příslušníci,
například údaje Vašich dětí pro uplatnění daňových úlev, údaje kontaktní osoby a další.

Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii
dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Jako náš stálý zaměstnanec máte právo na informace a přístup k těmto údajům, které Vám budou poskytnuty v okamžik
platnosti pracovní smlouvy.

Pokud Vás evidujeme pouze v roli uchazeče o zaměstnání, Vaše data nejsou po vypršení zájmu o zaměstnání dále zpracovávána
jako strukturovaná data (jste systémově nedohledatelná osoba). Vaše osobní údaje a informace o Vás jsou uložené na
pracovních portálech, skrze které jste odpovídal/a na naší pracovní nabídku, pouze po určitou dobu.

Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a
strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos
osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána
automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je správce pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti
vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Uchazeči o zaměstnání a bývalý zaměstnanci mohou vyžadovat opravu osobních dat kontaktováním personální manažerky na
její kontaktní údaje. Jako náš zaměstnanec máte možnost provést opravu svých osobních údajů přímo v zaměstnaneckém
systému s přiložením doplňujících podkladů, kdy po schválení personální manažerkou budou data aktualizována. Data lze též
aktualizovat dle dohody s personální manažerkou individuálním způsobem.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám,
přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly
Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování
osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

Na právo vznést námitku (kromě posledního bodu zpracování) Vás výslovně upozorníme nejpozději v okamžiku první
komunikace, a to zřetelně a odděleně od ostatních informací.

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně
profilování.

D. Kontaktní údaje správce

V případě, že si přejete uplatnit svá práva ve smyslu ochrany osobních údajů, je nutné podat žádost nebo námitku na adresu
správce Lidická 2006/26, Brno-střed, nebo nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 541 213 390 či na elektronické
adrese [email protected]

V případě, že si přejete zaslat stížnost s ohledem na Vaše práva je k přijetí této stížnosti kompetentní Představenstvo společnosti
GAUTE, a.s.

Vaše žádosti/stížnosti zpracujeme bez zbytečného odkladu a budeme Vás informovat o vyřízení do 30 dnů od obdržení
žádosti/stížnosti.

6. Převažující/nadřazené zájmy

Některá práva a povinnosti společnosti Gaute, a.s. mohou být nadřazená nad právy jednotlivců, pokud za daných konkrétních
okolností existuje oprávněný zájem, který převažuje nad zájmem jednotlivce (přednostní zájem). Převažující zájem existuje, je-li
třeba:

7. Přenos osobních údajů třetím stranám

V rámci naší činnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

Třetím stranám jsou předávány osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění obchodního účelu.

Společnost Gaute, a.s. spolupracuje pouze se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a
organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a aby byla zajištěna ochrana práv nejen našich
klientů ale také zaměstnanců.

8. Seznam subjektů, které mohou přijít do styku:

s Vašimi kontaktními údaji:

Správce:

GAUTE, a.s., Lidická 2006/26, 602 00 Brno-střed

Zpracovatelé:

Obchodní zprostředkovatel

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125
E-mail: [email protected]

2023 © GAUTE, a.s., všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů |